Persondatapolitk

Persondatapolitik hos Flyvelæge KBH ved lægerne ved Svanemøllen, Demant Medical Consult og CT&T Invest

Camilla Andersen

Flyvelæge DK/AME/75

Dyveke Demant

Flyvelæge DK/AME/76

Christoffer Thomsen
Flyvelæge DK/AME/77

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan ovenstående flyvelæger behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger.

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos din flyvelæge.

 

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

Ved behov for fremsendelse af cpr. nummer foregår dette ”splittet” ved at de første 6 cifre fremsendes pr mail, og de sidste 4 cifre fremsendes på sms umiddelbart efter hinanden og inden for 1 min. Både modtagercomputer og mobiltelefon er forsynet med adgangskode.

Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at modtage en ydelse fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne tilbyde dig vores services.

 

Vi indhenter oplysninger som f.eks. personnummer, navn, e-mailadresse, postadresse, telefonnummer, sundhedsoplysninger, journalnotater fra hospital/egen læge/ambulatorium/speciallæger og psykologer.

 

Din flyvelæge indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

 

 • Ved konsultation.

 

Den dataansvarlige er den respektive flyvelæge som er kontaktet. Dine personoplysninger behandles og opbevares hos følgende modtagere, herunder vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks. Vores databehandler er aktuelt:

 

 • Clinea
 • Webreq

 

Der opsamles ikke persondata på hjemmesiden.

Fremsendte kopier pr. mail eller via telefon må ikke indeholde identificerbare data, dvs. cpr-nummer og navn skal være dækket under kopiering. Personfølsomme data må gerne sendes via sikker mail.

Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhentes ved telefonisk bestilling af konsultation, for at kunne levere den ydelse, som du har brug for. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en faktura.

 

Dine kontaktdata vil blive slettet hvis du anmoder herom. Journaler bliver opbevaret i henhold til gældende love og regler.

 

Alle data gemmes på computer med adgangskode.

 

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de ovenfor angivne formål. Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare patientjournaler i minimum 10 år efter seneste optegnelse i patientjournalen. Der kan opstå tilfælde, hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet.

Andre modtagere af personoplysninger

 • I det omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med modtagerne nævnt nedenfor.
 • Efter konsultationen foretages elektronisk indberetning til Trafikstyrelsen og den Europæiske database (EAMR). Data vedhæftes i pdf-format og fremsendes efter anvisning
 • Trafykstyrrelsen (ind- og udland)
 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner
 • Henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande med mindre sundhedsfaglig relevant i forbindelse med virke i luftfart.

Vi har vores hjemmeside hos www.one.com, der opsamles ikke data til databehandling.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

 

 

 • At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 • At få slettet persondata
 

Du har ret til at få slettet de personoplysninger, vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, vi ikke efter lovgivning er pålagt at gemme
Er behandlingen af personoplysninger baseret på et samtykke fra dig, har du ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at behandling af personoplysninger herefter ophører, medmindre vi efter lovgivning er pålagt at skulle behandle personoplysningerne.

 

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

 

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresser jf. nedenstående:

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på følgende kontaktoplysninger:

 

Flyvelæge KBH
Strandvejen 6, 1.sal
2100 København Ø
www.flyvelægekbh.dk

 

Camilla Andersen:
Tlf.: 22 52 01 61
Mail: camilla.torgaard@gmail.com

 

Dyveke Demant:
Tlf.: 91 99 95 75
Mail: flyvedoc@gmail.com

 

Christoffer Thomsen:
Tlf.: 22 55 40 10
Mail: ame_copenhagen@yahoo.com